Klauzula

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

„La Fontaine” S.C. Kaja Olechowska, Anna Nowacka – Devillard – organ prowadzący Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine, ul. W. Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa – dalej administrator.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Wawrowska. Z Inspektorem mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@kancelariaiodo.pl; pod numerem telefonu +48 730 880 844.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: 1. w celu realizacji umowy przyjęcia dziecka do szkoły – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną); 2. w celu realizacji ciążącego na administratorze obowiązku ustawowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – art. 33 w zw. z art. 11 ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011r.; 3. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora poprzez zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas zgodny z realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów.

V. Odbiorcy danych 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa w związku z prowadzoną działalnością oświatową, m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz inne instytucje państwowe. 2. Do państwa danych będą mieć dostęp upoważnieni pracownicy administratora. 3. Do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty (podmioty przetwarzające) świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, podmioty dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, nauczyciele, logopedzi, pedagodzy i inne osoby prowadzące zajęcia dodatkowe a współpracujące z administratorem na podstawie samozatrudniania.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą mu niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy, której są Państwa stroną.