Program

Zajęcia artystyczne

Zajęcia plastyczne

Sztuki plastyczne wpływają na proces kształtowania postawy otwarcia na świat.

Twórczość plastyczna dzieci jest jednym z ulubionych sposobów wyrażania siebie. W naszej szkole plastyka nauczana jest na wszystkich poziomach w języku francuskim przez native speakerów. Stosowanie różnych metod i form pracy ma na celu zapewnienie wszystkim uczniom możliwości ekspresji przez sztukę. Dzięki działaniom praktycznym, projektom międzyklasowym, interdyscyplinarnym, a także wzbogaceniu programu o zagadnienia z historii sztuki uczniowie stają się świadomymi jej odbiorcami.

W ramach zajęć plastycznych organizowane są wycieczki do galerii, muzeów oraz spotkania z artystami.

Zajęcia muzyczne

Muzyka w klasach 0-III
Na muzyce w klasach młodszych (0–III) koncentrujemy się na rozwijaniu w dzieciach poczucia rytmu oraz muzykalności. Sprzyjają temu gry i zabawy muzyczno-rytmiczne, tworzenie prostych akompaniamentów na instrumentach perkusyjnych oraz śpiewanie piosenek w języku francuskim i polskim.
Dodatkowo dzieci poznają nuty oraz inne podstawowe znaki muzyczne.
Od klasy IV dzieci zapoznają się z teorią muzyki. Jest to wiedza z zakresu budowy instrumentów, cech charakterystycznych tańców narodowych oraz najważniejszych faktów z historii muzyki. Na tym poziomie dzieci rozpoczynają również naukę gry na fletach prostych. 

Muzyka w klasach V–VIII
Zajęcia dwujęzyczne zapoznające z teorią i historią muzyki oraz wiedzą z zakresu budowy instrumentów oraz wiedzą o współczesnych trendach muzycznych (muzyka filmowa, muzyka świata). Uczniowie kontynuują naukę gry na fletach prostych. Zwracamy szczególną uwagę na doskonalenie jedynego instrumentu, który każdy z nas ma, głosu. Dlatego też śpiewamy piosenki w trzech językach (polski, francuski, a nawet angielski), co pozwala na rozwój głosu oraz wyobraźni muzycznej. Uwrażliwia to dzieci na otaczający świat i piękno dźwięków.
Podczas naszych koncertów okazjonalnych prezentujemy efekt pracy w postaci chóru, w którym uczestniczy cała szkoła.

Zajęcia teatralne

Edukacja teatralna to wyjątkowe zajęcia, które pomagają doskonalić swobodę wypowiadania się,
uczą techniki głosu, pozwalają na zdobywanie umiejętności liderskich, a także uczą kultury słowa, odwagi scenicznej, języka perswazji.

Każde dziecko potrzebuje bodźców, by pokonywać strach, lęk i nieśmiałość.

Realizacja spektaklu teatralnego, krótkich filmów oraz trening wystąpień publicznych wspaniale kształtują lekkość wysławiania się i budują pewność siebie.

To czas pełen inspiracji i wyzwań, pozwalający na zdobycie umiejętności w dziedzinie sztuki komunikacji, kreatywności i swobody wypowiedzi.